Ocjena kakvoće mora

Ispod zidina

Konačna ocjena za 2019. godinu

dobro