Ocjena kakvoće mora

Prigradica

Konačna ocjena za 2020. godinu

zadovoljavajuće